Interpellatie van de gemeenteraad
Affichage pour les mal voyants

Interpellatie van de gemeenteraadArtikel 68 – Elke burger die ten minste 18 jaar oud is en ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente, heeft het recht om de gemeentelijke instanties te interpelleren op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de in dit hoofdstuk vastgelegde voorwaarden.

De gemeenteraadsleden en leden van de Sociale raad kunnen geen beroep doen op dit recht.

Artikel 69 – Elke burger die gebruik wenst te maken van zijn recht tot interpellatie, kan zijn vraag overmaken aan de burgemeester door een geschreven verzoek tot interpellatie. Hij/zij dient hierbij kort en bondig zijn vraag te verwoorden of de feiten aangeven waarover hij/zij verduidelijking wenst te krijgen en tevens zijn/haar aanbevelingen kenbaar maken om de situatie te verhelpen.

Artikel 70 – De interpellatie moet betrekking hebben op het algemeen belang. Bovendien mag ze geen betrekking hebben op agendapunten die tijdens de geplande zitting door de gemeenteraad worden behandeld.

Artikel 71 - Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of de aanvraag ontvankelijk is; het college weigert alle aanvragen die niet beantwoorden aan de bepalingen uit onderhavige paragraaf (met name wat betreft de tijdige indiening, het onderwerp in kwestie, enz.). Het college kan bovendien een interpellatie weigeren indien deze betrekking heeft op een onderwerp van particulier belang of als het onderwerp in strijd is met het algemeen belang. Hetzelfde geldt voor interpellaties die betrekking hebben op fysieke personen, die inbreuk plegen op de openbare zeden, die een gebrek aan de dag leggen t.a.v. religieuze of filosofische overtuigingen van een of meerdere burgers, of die gewag maken van racisme of xenofobie. Ook vragen met betrekking tot ... zullen niet ontvankelijk worden verklaard voor interpellatie.

De ontvankelijk verklaarde aanvragen worden aan de gemeenteraad voorgelegd bij de eerstvolgende zitting, rekening houdend met de termijnen voor het bijeenroepen van een gemeenteraad.


Artikel 72 – De openbare interpellaties van het gemeentecollege vinden plaats tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad, zonder voorbehoud van een aanwezig quorum, zonder debat en zonder stemming voor de goedkeuring ervan.

Deze interpellaties beginnen een kwartier voor het vastgestelde aanvangsuur van de zitting van de gemeenteraad. Aan het einde van deze interpellaties, begint de zitting van de gemeenteraad.

Het aanwezig publiek is aan dezelfde regels onderworpen als tijdens een openbare zitting van de gemeenteraad, het ordelijk verloop van de vergadering wordt in goede banen geleidt door de burgemeester of zijn plaatsvervanger.

Artikel 73 - De burger krijgt maximum vijf minuten om zijn interpellatie te verdedigen.

De burgemeester of de schepen, of de voorzitter van de welzijnsraad en/of het door de burgemeester aangestelde gemeenteraadslid beschikt eveneens over maximaal vijf minuten om een antwoord te formuleren.

De burger krijgt vervolgens tevens vijf minuten de tijd om hierop in te gaan en zijn interpellatie af te sluiten.

Er kan slechts één interpellatie per zitting van de gemeenteraad worden behandeld.

Artikel 74. -

§1.    Eenzelfde onderwerp mag slechts tweemaal ter interpellatie worden aangeboden in een periode van twaalf maand.

§2.    Dezelfde spreker kan slechts eenmaal per periode van drie maand aan het woord komen.

Artikel 75 – Er worden geen interpellaties behandeld in de zes maanden voorafgaand aan een gemeenteverkiezing.

Artikel 76 - De burgemeester of zijn/haar plaatsvervanger bewaakt de toegestane tijd voor het uiteenzetten van de interpellaties door de burgers.

Interpellaties worden behandeld in chronologische volgorde van ontvangst bij het secretariaat van de burgemeester.

Notulen van de gemeenteraden

Hier vindt u de laatst gepubliceerde notulen van de gemeenteraden van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve.

 

Links naar andere sitesContactFotosPrivacyJuridische nededelingenSitemapNieuwsAgendaDocumentenFeedbackCredits
FR NL EN DE ES
fermer
Nous contacter